Fudbalski klub Jagodina pojačao se na sredini terena, pošto je danas potpisao ugovor sa dosadašnjim igračem Vojvodine Nikolom Poparom.

 

Ovaj 22-godišnjak se priključio novim saigračima na pripremama u Antaliji.

 

"Poslednjih šest meseci nisam bio najsrećniji u Vojvodini, tako da je moralo da dođe do razlaza. Nisam pogrešio u traženju novog kluba. Razgovori sa Jagodinom trajali su vrlo kratko. Verujem da ću svojim radom zaslužiti poverenje trenera (Sima) Krunića, koji je među najboljima u zemlji", rekao je Popara.

 

On je kazao da zna kakve su ambicije kluba i šta se od njega očekuje.

 

"Poznate su mi ambicije kluba i nadam se da ćemo u prvenstvu doći do visokog plasmana, kao i do novog trofeja u Kupu. Poznajem većinu novih saigrača i čim sam došao primetio sam da je atmosfera odlična, što je veliki korak ka ostvarenju ciljeva", rekao je Popara.

 

Izvor: Beta

Published in Jagodina

Mladi srpski intermajstor Milan Zajić (16) pobednik je 37. šahovskog "Memorijala Veselin Tringov" u Bugarskoj, u konkurenciji 271 takmičara iz 14 zemalja.

 

Zajić je osvojio 7,5 poena iz devet partija koliko su još imali Heberla (Poljska), Rusev i Dimitrov (Bugarska), ali i slabije dodatne kriterijume od talentovanog tinejdžera iz Paraćina, koji je 2013. bio vicešampion sveta za dečake do 14 godina.

 

Po pola poena manje osvojilo je sedam igrača medju kojima su bili i srpski velemajstori Popović, Kovačević, Antić i Abramović, odnosno Nevedniči i Georgesku iz Rumunije.

 

Zajić je posle šest pobeda, medju kojima i protiv Kovačevića i Heberle, u poslednja tri kola remizirao protiv Spasova (Bugarska), Popovića i Nevedničija.

 

Uz prvo mesto osvojio je i 23 rejting poena, a startovao je kao 16. favorit.

 

Georgi Tringov (1937-2000) bio je jedan od najboljih bugarskih šahovskih velemajstora.

 

Izvor: Beta

Published in Paraćin

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br.129/07), 57. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Ćuprija(„Sl.glasnik opštine Ćuprija“, br.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13), člana 6. Odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta(„Sl.glasnik opštine Ćuprija“, br.34/14) i člana 4. Pravilnika o postupku odobravanja i finansiranja programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Ćuprija („Sl.glasnik opštine Ćuprija“, br.36/14), predsednik opštine dana 02.02.2015. godine raspisuje:

 

 JAVNI POZIV

Za predlaganje godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ćuprija za 2015. godinu.

 

1. Javni poziv se objavljuje dana 02.02.2015.godine na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ćuprija i na zvaničnoj internet adresi opštine Ćuprija:  www.cuprija.rs i  ostaje otvoren do 12.02.2015.godine.

 Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Ćuprija  ili  u  Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Ćuprija, svakog radnog dana od 07,30-15,30 časova.

 

2.Finansiranje programa: Ukupan iznos raspoloživih finansiskih sredstava opredeljenih za finansiranje godišnjih programa aktivnosti sportskih organizacija na teritoriji opštine Ćuprija predviđen je Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2015.godinu u iznosu od 8.000.000 dinara.

 

3. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI POZIV za predlaganje  programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ćuprija za 2015. godinu, na Obrascu broj 1 – Komisiji za ocenu programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ćuprija, na adresu: Opština Ćuprija, 13. oktobar broj 7 , poštom ili direktno na šalteru Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Ćuprija, u roku u kome traje konkurs do 15,30 časova.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Materijal koji je predat Komisiji  ne vraća se.

 

4. Po raspisanom Javnom pozivu za dodelu sredstava za programe kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ćuprija za 2015. godinu sportske organizacije su dužne da kao dokaz uz prijavu podnesu sledeću dokumentaciju:

Da bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom

da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drugačije određeno,

da ima sedište na teritoriji opštine Ćuprija,

da je direktno odgovoran za realizaciju programa,

da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,

da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe, osim u slučaju da program podnosi prvi put,

da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa zakonom,

da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa,

da je član Sportskog saveza Ćuprija.

 

6. Nosilac programa ne može da:

da bude u postupku likvidacije, stečaja i podprivremenom zabranom obavljanja delatnosti,

da ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizaciji socijalnog osiguranja,

da bude u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

 

7. Predlog programa mora da zadovolji sledeće kriterijume:

da doprinosi ostvarivanju potreba  i interesa građana u oblasti sporta utvrđenih zakonom,

da je u skladu sa Zakonom podzakonskim aktima, strategijom razvoja sporta u RS i aktima opštine,

da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu,

da se realizuje na teritoriji opštine Ćuprija, osim programa pripreme i učešće na takmičenjima,

da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u opštini,

da je obezbeđeno najmanje 20% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekih drugih izvora,

da je predviđeno fazno (u ratama) sufinansiranje programa koje se realizuje u dužem vremenskom periodu.

      

9..Kriterijumi za ocenu programa:

- kvalitet programa

- mogućnost kvalitetne relizacije programa

- uticaj programa na razvoj, afirmaciju i unapređenje sporta u opštini Ćuprija,

- mogućnost realizacije programa u toku jedne budžetske godine,

- srazmera između moguće realizacije ciljeva programa i troškova njegove realizacije,

- medijsko predstavljanje programa i sticanje učešća opštine Ćuprija u sufinansiranje programa,

-sportska grana na osnovu kategorizacije sportova Sportskog saveza Srbije

-tradicija sportske organizacije na teritoriji opštine Ćuprija

-rang takmičenja

-postignuti rezultati

-broj takmičarskih ekipa/pojedinaca u redovnom sistemu takmičenja

-ukupan broj kategorija razvrstanih po uzrastu i polovima

-praćenje zdravstvenog stanja svojih članova

-broj članova sportske organizacije(bez učesnika u sistemu takmičenja)

-učešće mlađih kategorija(do 14godina) u organizaciji

-broj licenciranih takmičara

-učešće u radu Sportskog saveza Ćuprija

-doprinos sportu u lokalnoj samoupravi van svojih redovnih aktivnosti

-rezultati programa iz predhodne godine ako su korišćena sredstva opštine Ćuprija

-medisko predstavljanje rada sportske organizacije

 

10. Vrednovanje i ocenu programa vršiće Komisija koju imenuje predsednik opštine.Komisija sačinjava predlog odobravanja programa i dostavlja ga predsedniku opštine, zajedno sa iznosom sredstava za sufinansiranje za svaki program pojedinačno

 

11. Ocenjivanje programa: Komisija programe ocenjuju ocenom «predlaže se odobravanje programa» i «ne predlaže se odobravanje programa» uz obrazloženje za ocenu svakog programa pojedinačno.

U slučaju da program odobrava sa manjim iznosom sredstava od traženih, potrebno je dostaviti novi revidirani program u skladu sa iznosom sredstava koji je odobren u roku od 3 dana.

12. Odobrenje programa: Predsednik opštine donosi Rešenje kojim je odlučio o odobrenju godišnjih i posebnih programa i visini iznosa sredstava, koja se dodeljuju nosiocima programa po izvršenoj oceni programa Komisije. 

13. Način i postupak kontrole realizacije godišnjih i posebnih  programa u oblasti sporta vrši Sportski savez Ćuprija u saradnji sa Službom budžetske inspekcije o čemu podnosi izveštaj Predsedniku opštine. Isti vrše na sredini ciklusa realizacije programa , procenu obavljenih aktivnosti i do tada postignutih rezultata, a po završetku programa analizu realizacije programa  i postizanja planiranih efekata, sa ciljem da se utvrdi da li je program sproveden efikasno u odnosu na postavljene indikatore, da li su postavljeni ciljevi bili relevantni, da li su postignuti očekivani rezultati, da li je ostvaren očekivani uticaj; da li su ostvareni uticaji u skladu sa utrošenim sredstvima i da li je obezbeđena održivost.

 

14. Pravo prigovora: podnosilac programa koji smatra da ispunjava uslove i kriterijume iz javnog poziva, a sredstva mu nisu dodeljena, može na rešenje o odobravanju programa podneti prigovor Opštinskom veću opštine Ćuprija, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Opštinsko veće opštine Ćuprija  odlučuje rešenjem o podnetom prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i ukoliko je prigovor osnovan može izmeniti raniju odluku. Rešenje Opštinskog veća opštine Ćuprija  kojim se odlučuje po prigovoru, konačno je i protiv njega se može pokrenuti  upravni spor.

 

 PREDSEDNIK OPŠTINE ĆUPRIJA

BROJ: 400-20/2015-01 OD 02.02.2015. GODINE

 

PREDSEDNIK OPŠTINE ĆUPRIJA

Ninoslav Erić, mr.ek.nauka

 

Published in Ćuprija

Pogedajte srodne vesti >>>

uzivofilmovi